Wet verbetering Poortwachter in coronatijd

Houd afstand!

Nederland is in de greep van het coronavirus. Dat merken we ook op de werkvloer. Voor iedereen is het even schakelen en aanpassen aan de nieuwe situatie. Dat geldt zeker, als je een medewerker hebt die intern moet re-integreren of in een spoor 2-traject zit. Immers zijn alle verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter onveranderd van kracht, totdat de overheid daarover anders beslist. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Nu dat social distancing de norm is.

Afstand houden. Veel bedrijven hebben inmiddels de deuren gesloten. Daarmee wordt het een stuk lastiger om een zieke medewerker aangepast werk te laten doen of in zijn eigen functie uren op te laten bouwen. Ook werken we nu met zijn allen zo veel mogelijk thuis. Maar ja, dat thuiswerken is niet voor iedereen passend (te maken), als het gaat om belastbaarheid. Tel daarbij op dat de kinderen ook thuis zijn. Een andere factor waar een oplossing voor gevonden moet worden. Kortom, het is tijd voor wat tips hoe je hier als werkgever mee kunt omgaan.

Kunnen we je helpen met spoor 2 re-integratie?

Wil je persoonlijk met ons van gedachten wisselen over hoe we jou en je medewerker kunnen ondersteunen in een spoor 2 re-integratietraject in de coronatijd? Bel of mail gerust.

035 – 6215932
Stuur ons een e-mail

Tips in het kort

 • Bied structuur en duidelijkheid
 • Neem bij twijfel over coronabesmetting contact op met bedrijfsarts
 • Pas het plan van aanpak aan

Tips Wet verbetering Poortwachter in coronatijd

Bied structuur en duidelijkheid

 • Zorg ervoor dat de contacten met je medewerker gewoon doorlopen tijdens deze periode. Blijf regelmatig contact onderhouden met je medewerker om te horen hoe deze ‘erbij zit’. 
  • bespreek minimaal een keer per zes weken met je medewerker de voortgang van de re-integratie, plan deze afspraken in
  • houd bedrijfsarts en arbeidsdeskundige betrokken, net zoals het re-integratiebureau
 • Beperk hierbij het persoonlijk contact zo veel mogelijk. Kies voor  telefonisch contact in plaats van voor face-to-face gesprekken. Beeldbellen kan natuurlijk ook, maar let er op dat je dat alleen op beveiligde wijze doet.
 • De bedrijfsarts blijft analyses en adviezen uitbrengen en als werkgever heb jij de verplichting deze zo goed mogelijk uit te voeren.
 • Inventariseer op de re-integratieplek van de medewerker wat mogelijk is: kan de medewerker nog terecht op de eigen werkplek en zo niet, onderzoek dan wat de werkzaamheden zijn die hij thuis kan doen.
 • Als (thuis)werken niet mogelijk is, kijk wat je wel kunt oppakken aan acties in het kader van het spoor 2 re-integratietraject, zoals opbouwen van dagritme, opbouwen van conditie, volgen van online training om inzetbaarheid in de eigen organisatie of een nieuwe organisatie te vergroten, et cetera.
 • Moedig je medewerker aan om een duidelijke dag/weekplanning te maken zodat deze zo veel mogelijk structuur houdt, wat ten goede komt aan de re-integratie.

Neem bij twijfel contact op met bedrijfsarts

Als goed werkgever moet je er zorg voor dragen dat medewerkers niet besmet raken met het coronavirus. Dus wat te doen als je vermoedt dat je re-integrerende medewerker in contact is gekomen met corona? Bijvoorbeeld als deze in een risicogebied is geweest of verkoudheidsklachten heeft? Stuur je mogelijk besmette medewerker door naar de bedrijfsarts. Deze kan beoordelen of er mogelijk sprake is van een besmetting en zo nodig contact opnemen met de regionale GGD. Daarnaast kan de bedrijfsarts je advies geven over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om (verdere) besmetting te voorkomen, in lijn met de geldende landelijke richtlijnen.

Let op: Ook bedrijfsartsen beperken momenteel het persoonlijk contact zo veel mogelijk. Tot en met 28 april kiezen zij in principe voor telefonisch contact of een andere vorm van contact op afstand.

Pas het plan van aanpak aan

Het kan natuurlijk zo zijn dat je vanwege (maatregelen rondom) het coronavirus de Wet verbetering Poortwachter niet kunt uitvoeren zoals was afgesproken. Wat doe je dan?

 • Pas zo nodig het plan van aanpak aan. Geef duidelijk aan welke maatregelen je wel en welke je niet hebt kunnen nemen en waarom dat zo is.
 • Documenteer de genomen stappen goed en communiceer deze richting UWV om eventueel problemen bij een mogelijke WIA-aanvraag te voorkomen.

Kijk op de UWV-website voor het addendum op de Wet verbetering Poortwachter.

Nog even dit

Als werkgever ben je verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving voor medewerkers. Daarom wil je voorkomen dat een medewerker met het coronavirus andere medewerkers besmet. Dus wat doe je dan als iemand zich meldt met corona-achtige klachten. Mag je die medewerker vragen wat die heeft en dat registreren? Hoe ga je eigenlijk om met privacy en de AVG tijdens de coronacrisis? Hieronder vind je de richtlijnen die gelden bij iedere ziekmelding en dus ook bij corona.

Wat te doen bij corona-achtige klachten?

Als werkgever mag je niet zo maar alles vragen aan je zieke medewerker, dus ook niet of hij/zij besmet is met het coronavirus. Wel kun je in het algemeen aan alle medewerkers vragen of zij bij zichzelf willen nagaan of ze klachten hebben die op een coronabesmetting kunnen duiden, zoals keelpijn, luchtweginfectie, hoesten, niezen, loopneus en koorts. Je kunt ze hiervoor een checklist geven, zodat duidelijk is waar ze op moeten letten. Hiernaast kun je de bedrijfsarts of arbodienst vragen of die contact wil opnemen met de medewerker. Zij kunnen dan adviseren over hoe om te gaan met (het voorkomen van) besmetting.

Verder heb je als werkgever het recht je medewerkers te vragen of zij zich willen melden, wanneer ze klachten (blijken te) hebben die kunnen duiden op een coronabesmetting. Op die manier kan je passende maatregelen nemen, zoals de betreffende medewerker verplichten om thuis te blijven en, indien mogelijk, thuis te werken. Ook kan je dan nagaan of er besmettingsgevaar is voor collega’s. Dit alles past bij het dringende verzoek van de overheid om bij aanwezigheid van de genoemde symptomen thuis te blijven en bij de verplichting in de arbowetgeving om zo veel mogelijk te voorkomen dat medewerkers gezondheidsschade kunnen oplopen door hun werk.

Heeft een medewerker zich ziek gemeld? Dan mag (en moet) je als werkgever die ziekmelding registreren. Maar je mag niet klakkeloos alle gezondheidsgegevens zo maar vastleggen in je administratie. Lees hieronder wat de richtlijnen zijn in deze.

Richtlijnen bij registratie ziekmelding corona

Informatie over de gezondheid, waaronder aard en oorzaak van een ziekte, zijn bijzondere persoonsgegevens en de verwerking daarvan is in beginsel verboden, op grond van de AVG. Tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering. Echter is die, voor zover ons bekend, niet gemaakt voor corona. Daarom geldt nog steeds dat alleen de arbodienst, de bedrijfsarts of een ander persoon die is gebonden aan het beroepsgeheim gezondheidsgegevens mogen verwerken.

Volg dus de standaardvoorschriften. Vraag alleen naar noodzakelijke informatie. Dat is (1) informatie aan de hand waarvan je kan bepalen hoe het verder moet met de werkzaamheden van jouw werknemer en (2) informatie om te laten beoordelen of je het loon moet doorbetalen. Hieruit volgt dat jij mag registreren:

 • Het telefoonnummer waarop de medewerker te bereiken is en het (verpleeg)adres.
 • Hoe lang de medewerker denkt dat de ziekte gaat duren.
 • Wat zijn/haar lopende werkzaamheden en afspraken zijn.
 • Of de ziekte van de medewerker verband houdt met een arbeidsongeval; n.b. je mag als werkgever niet vragen of het verzuim werkgerelateerd is.
 • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid; dat houdt in dat je de kosten van het ziekteverzuim en re-integratie mogelijk kunt verhalen op de veroorzaker van het ongeval.
 • Of de medewerker onder 1 van de 4 vangnetregelingen valt op grond van de Ziektewet; de medewerker is daarbij niet altijd verplicht te melden onder welke regeling hij/zij valt.

Leg de informatie dat je medewerker besmet is met corona niet vast in je administratie. Vertel het ook niet aan andere medewerkers, tenzij de besmette persoon je daarvoor toestemming geeft.

Heb je nog vragen?

We hopen dat we je met deze informatie hebben kunnen helpen.
Heb je (inhoudelijke) vragen over spoor 2 re-integratie in de coronatijd? Neem gerust contact met ons op!
Je kunt tijdens kantooruren bellen naar 035 – 6215932. Of stuur ons een e-mail.