Subsidie voor medewerkers met een uitkering

Als werkgever kun je voor bepaalde medewerkers gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen. Welke dat precies zijn, kun je bekijken met behulp van de zogenaamde Regelhulp financieel CV op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze zet de financiële voordelen snel voor je op een rij.

Regelingen en voordelen UWV

Hieronder geven wij kort informatie over de verschillende subsidies en voorwaarden, die gelden voor medewerkers met een uitkering vanuit het UWV. Mocht je hierover specifieke vragen hebben, kun je terecht bij het UWV of het werkgeversservicepunt. Ook kunnen onze deskundige adviseurs je meer vertellen over de subsidiemogelijkheden en/of je helpen bij het aanvragen van de subsidies.

Hieronder een totaaloverzicht van de verschillende mogelijkheden:

* Het gaat hier om: oudere werknemers (56 jaar en ouder); arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen; werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden; arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst.

N.B. Aan deze pagina kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De getoonde informatie is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die medewerkers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever en dat stimuleert om deze medewerkers in dienst te houden of te nemen. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2017 en maakt onderdeel uit van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

De belastingdienst keert op basis van UWV gegevens de LIV-vergoeding uit. Je hoeft hiervoor als werkgever geen aanvraag in te dienen. Wel moet je bij de aangifte loonheffingen het aantal verloonde uren goed invullen. UWV beoordeelt op basis van de polisadministratie voor welke medewerkers je recht hebt op het LIV.

Voor meer informatie over de Wtl en het Liv verwijzen wij je naar het kennisdocument Wtl op de website van de Rijksoverheid, de pagina Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) op de UWV website en naar de belastingdienst.

Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap

De regeling Mobiliteitsbonus voor werkgevers is een premiekorting voor werkgevers, die een medewerker in dienst nemen met een ziekte of een handicap. Het kan ook in de vorm van een vrijstelling zijn van de werkgeverspremies.

N.B. Deze regeling is vanaf 1 januari 2018 vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV). Wel is het zo dat je onder bepaalde voorwaarden mogelijk over de periode van 1 januari 2015 t/m 31 december 2017 nog een mobiliteitsbonus kunt krijgen. Kijk voor meer informatie over de mobiliteitsregeling bij ziekte en handicap op de website van het UWV of neem contact op met de belastingdienst.

Loonkostensubsidie

Als werkgever kun je in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente als je mensen met een arbeidsbeperking – voor wie de gemeente verantwoordelijk is – in dienst neemt. Het gaat hier om medewerkers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Dat kunnen dus ook mensen zijn die beschut werk doen. Voorwaarde is dat de medewerker met voltijdse arbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen.

Op de UWV website lees je meer over de loonkostensubsidie. UWV is echter niet meer verantwoordelijk voor de re-integratietaken voor medewerkers uit deze doelgroep. Je vraagt de loonkostensubsidie dan ook aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven.

Wil je weten hoe hoog de loonkostensubsidie zal zijn? Dan kun je die berekenen met behulp van de rekentool loonkostensubsidie (indicatief).

Minder loon Wajonger (loondispensatie)

Voor mensen met een arbeidsbeperking en een Wajong-uitkering – waarvoor het UWV verantwoordelijk is – kun je loondispensatie aanvragen bij het UWV. Voorwaarde hierbij is dat de medewerker door de ziekte of handicap minder aan kan dan andere medewerkers die vergelijkbaar werk doen. Als UWV beslist dat je loondispensatie kunt krijgen voor je medewerker, mag je tijdelijk (half jaar tot 5 jaar) minder dan het wettelijk minimumloon aan die medewerker betalen. Je vraagt deze regeling aan via het UWV met behulp van het formulier loondispensatie voor Wajongers op hun website.

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Als je een arbeidsgehandicapte medewerker in dienst neemt, loop je als werkgever een zeker financieel risico. Je moet immers loon doorbetalen of een hogere WAO- of WIA-premie betalen. Voor deze werkgevers is er de no-riskpolis. Hiermee kun je een Ziektewet uitkering krijgen voor je medewerker als die ziek wordt, hoef je geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet of als je medewerker in de WGA komt. Zo beperk je de (financiële) risico’s.

Je hoeft de no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen. Wanneer je medewerker ziek wordt, geef je bij de ziekmelding aan dat voor hem de no-riskpolis van toepassing is. Lees meer over de voorwaarden van deze looncompensatie in het document over de no-riskpolis op de UWV website.

Proefplaatsing

Wanneer je een medewerker met een uitkering en een arbeidsbeperking of een langdurig werkloze in dienst wilt nemen, maar je twijfelt of hij de werkzaamheden wel aankan, kun je gebruik maken van een proefplaatsing. Zo kan de medewerker een aantal maanden bij je werken (‘proefdraaien’) met behoud van uitkering en hoef jij geen loon te betalen. N.B. De periode van de proefplaatsing vervangt de proeftijd aan het begin van het dienstverband. Je kunt de proefplaatsing aanvragen via de UWV website.

Jobcoach

Ben je van plan een medewerker aan te nemen die recht heeft op persoonlijke ondersteuning vanuit het UWV? Dan kun je jobcoaching aanvragen voor je nieuwe medewerker, zodat hij ondersteund wordt met als doel dat hij de (betaalde) functie ook op de langere termijn kan behouden.

Een jobcoach bemiddelt tussen alle partijen en begeleidt en stuurt bij waar nodig. Dit kan een externe of een interne jobcoach zijn. Hoe dat precies zit, lees je op de pagina over jobcoaching op de UWV website.

Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie

Wil je weten hoe je je organisatie inclusiever kunt maken met passend werk voor nieuwe medewerkers maar ook beter passend werk voor je huidige medewerkers? Dan kun je terecht bij het UWV. In een bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie adviseren zij je hoe je door het werk anders te organiseren mogelijkheden kunt creëren voor mensen die graag willen werken maar die (nog) niet beschikken over de juiste kwalificaties. Meer info? Kijk op de pagina  bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie van het UWV.

Werkplekvoorzieningen

Het kan zijn dat je nieuwe medewerker met een ziekte of een handicap aangepast werk of een aangepaste werkplek nodig heeft. In dat geval kun je bij het regionale of het landelijke WerkgeversServicepunt terecht voor informatie en advies.

Machtiging werknemer voor informatie bij aanvraag regeling

Er zijn diverse regelingen waarvan je gebruik kunt maken als je een medewerker in dienst neemt/hebt met een uitkering of langdurige ziekte of (arbeids)handicap. In dit kader is het handig te weten waar je medewerker wel of niet recht op heeft. Om dat te kunnen bepalen, moet je echter wel weten welke uitkering(en) de medewerker heeft (gehad) en of hij no-riskpolis heeft. Deze informatie kun je bij het UWV opvragen. Dat doe je met het formulier Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering. Hiermee machtigt de medewerker het UWV om jou de gewenste informatie toe te sturen.

Vergoeding voorzieningen werkgever

Soms hebben medewerkers bepaalde voorzieningen nodig om te kunnen functioneren op hun werkplek of in de organisatie. Hebben deze medewerkers een WAO-, WIA- of Wajong-uitkering? Dan kun je een vergoeding krijgen voor deze voorzieningen. Wil je weten om welke voordelen en vergoedingen het gaat? Kijk dan op de pagina vergoeding voorzieningen werkgever van het UWV.

Jonggehandicaptenkorting vergoeden

Dit is een speciale heffingskorting voor mensen met Wajong recht. Krijgt de medewerker een Wajong-uitkering? Dan houdt het UWV bij de uitbetaling al rekening met de jonggehandicaptenkorting. Is er wel een Wajong recht maar kwam de uitkering niet tot uitbetaling? Dan kan de medewerker aan jou vragen om de jonggehandicaptenkorting te verrekenen met zijn loon. Hierbij moet de medewerker dan wel met een brief van het UWV aantonen dat hij recht heeft op een Wajong-uitkering. De voorwaarden van deze regeling staan op de pagina gehandicaptenkorting verrekenen op de UWV website. Ook kun je voor meer informatie hierover terecht bij de belastingdienst.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Het UWV geeft arbeidsongeschikten ieder jaar in september een extra tegemoetkoming. Dit is ter compensatie voor de extra kosten door ziekte of handicap. Als arbeidsongeschikte kom je hiervoor in aanmerking als je ten minste 35% arbeidsongeschikt bent en op grond daarvan recht hebt op een uitkering van het UWV. Hiervoor hoef je medewerker niets te doen: als hij recht heeft op de tegemoetkoming dan ontvangt hij hierover vanzelf bericht van het UWV. Meer info: tegemoetkoming arbeidsongeschikten (UWV website).

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer medewerkers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Denk aan oudere medewerkers met een uitkering, medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, medewerkers met een arbeidsbeperking en tenslotte medewerkers die arbeidsongeschikt zijn geraakt en die door hun werkgever in een nieuwe of aangepaste functie zijn herplaatst. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2018 en maakt onderdeel uit van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Met als doel ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen medewerkers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

De belastingdienst keert de LKV-vergoeding uit. Om hierop aanspraak te kunnen maken heb je om te beginnen een kopie nodig van de doelgroepverklaring LKV van je werknemer. Vervolgens geef je bij de aangifte loonheffingen aan dat je recht hebt op het LKV.

Meer informatie over de Wtl en het LKV verwijzen wij je naar het kennisdocument Wtl op de website van de Rijksoverheid, de pagina Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) op de UWV website en naar de belastingdienst.

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie over eventuele subsidiemogelijkheden? Bel of mail gerust.

035 – 6215932
Stuur ons een e-mail

Waar kunnen we mee helpen?

Wil je meer weten over subsidiemogelijkheden voor je medewerker?
Bel gerust tijdens kantooruren naar 035 – 6215932. Of stuur ons een e-mail.