Spoor 2 Re-integratietraject

Als het niet lukt om een langdurig zieke medewerker binnen je eigen organisatie te re-integreren, moet je met je medewerker op zoek gaan naar werk bij een andere werkgever. 

ChangeCreators kan je hierbij goed helpen:

  • Wij hebben vaker met dit bijltje gehakt en van die expertise kan jij gebruik van maken
  • Je medewerker wordt in het spoor 2 traject begeleid door een professionele re-integratieadviseur
  • Wij leveren maatwerk op weg naar een nieuwe en passende werkkring
  • We kunnen ook ondersteunen bij re-integratie na corona
Op grond van art.7:670 lid 1 BW geldt dat je je medewerker niet mag ontslaan tijdens de eerste twee jaar dat deze wegens ziekte niet in staat is zijn werk te doen. Hieruit volgt dat je als werkgever het loon van je zieke medewerker tijdens twee jaar moet doorbetalen. Voor sommige groepen medewerkers kun je echter tijdens het dienstverband een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV. Bijvoorbeeld als je medewerker zwanger en ziek is of als deze een No Risk polis heeft. Je blijft hierbij als werkgever wel verantwoordelijk voor de re-integratie van deze medewerker. Meer informatie over medewerkers die recht hebben op een Ziektewet-uitkering vind je op de UWV website.

Na 2 jaar ziek kan de medewerker bij UWV een WIA-uitkering aanvragen. Als werkgever lever je bij die WIA-aanvraag ook de nodige informatie aan bij het UWV. Bij de WIA-aanvraag bekijkt het UWV of jij en je medewerker wel voldoende hebben gedaan aan de re-integratie. Heb jij als werkgever volgens het UWV onvoldoende inspanning geleverd om je medewerker aan de slag te helpen? Dan kan het UWV je een loonsanctie van maximaal een jaar opleggen. Dat betekent dat je je medewerker tijdens die periode niet kunt ontslaan en dat je daarin het loon van je medewerker moet doorbetalen. Overigens kun je de periode dat je verplicht bent om loon door te betalen, verkorten door alsnog aan de eisen te voldoen. Je vindt de eisen in het rapport van de arbeidsdeskundige, dat je hebt ontvangen bij de beslissing van UWV over de loonsanctie.

Ontvangt je medewerker een WIA (WGA)- of Ziektewet-uitkering en ben je eigenrisicodrager? Dan betaalt niet UWV, maar jij de uitkering en de kosten van de re-integratie. Kijk voor meer informatie over het eigenrisicodragerschap op de UWV-website.
Het UWV stelt dat je een adequaat tweede spoor traject dient op te starten, zodra er geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie. Door in een spoor 2 traject op te zoek te gaan naar ander (tijdelijk) passend werk bij een andere werkgever vergroot je de hervattingskansen van je arbeidsongeschikte werknemer immers zo veel mogelijk. En dat is de verplichting die je vanuit het UWV als werkgever hebt. Ook als je zieke medewerker al voorzichtig aan het opbouwen is in eigen werk.

Wel is het zo dat in het geval van bijvoorbeeld een medische ingreep of revalidatie de bedrijfsarts kan bepalen dat het spoor 2 traject tijdelijk kan worden stopgezet of dat de re-integratie met minimale inspanningen dient te worden vervolgd. Hierbij stemt je medewerker het moment waarop de re-integratie weer volledig hervat kan worden af met bedrijfsarts.

Je dient een ten tweede spoor traject te starten uiterlijk binnen zes weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek). Je kunt re-integratieactiviteiten in spoor 2 na de Eerstejaarsevaluatie alleen achterwege laten, als je je medewerker binnen drie maanden een concreet perspectief kunt bieden op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie in eigen, aangepast of ander passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden van je medewerker.
Uiterlijk in de 88e week na de ziekmelding stuurt UWV een brief over de WIA-aanvraag naar jou en naar je medewerker. Check bij de medewerker of deze de brief van UWV heeft ontvangen en onderneem actie als dit niet zo is, zodat de medewerker de WIA tijdig kan aanvragen. Dat is belangrijk! Je medewerker doet de aanvraag voor de WIA-uitkering zelf op uwv.nl. Dat moet uiterlijk gedaan zijn in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat je medewerker ziek is. Hierbij heeft je medewerker kopieën nodig van het re-integratieverslag. Deze dien jij tijdig aan hem te geven. Je vindt op de UWV website precies welke documenten uit het re-integratieverslag dit zijn. Zorg ervoor dat de medewerker de kopieën uiterlijk in de eenennegentigste week van je krijgt. Daarnaast stuurt de medewerker het formulier ‘Medische informatie’ per post naar UWV, uiterlijk 1 dag na de aanvraag van de WIA-uitkering op uwv.nl.

Als werkgever moet je zelf het re-integratieverslag online aanleveren via het werkgeversportaal UWV.

Om de WIA-aanvraag te beoordelen, bekijkt het UWV in het re-integratieverslag hoe jij en je medewerker aan de re-integratie hebben gewerkt. Zorg er daarom voor dat het re-integratieverslag compleet is. Ontbreekt er iets of is het niet voldoende uitgewerkt? Dan bestaat de kans dat je na 2 jaar ziekte het loon van je medewerker langer moet doorbetalen (loonsanctie).

Als je medewerker corona heeft gehad, kunnen er langdurige klachten ontstaan (Long COVID). Het fysieke functioneren kan blijvend verminderd zijn. Dat uit zich onder meer in vermoeidheid, een verminderd uithoudingsvermogen en duizeligheid. Daarnaast kan je medewerker last hebben van mentale klachten, zoals concentratieverlies en omgaan met prikkels en stress.

Lees hier meer over re-integratie na corona.

Omdat de medewerker verplicht is mee te werken aan zijn re-integratie, mag hij een voorstel voor passende arbeid niet zomaar weigeren. Passend werk is volgens de wet alle arbeid die aansluit op de ‘krachten en bekwaamheden’ van de medewerker. Hoe langer de medewerker niet werkt, hoe meer functies als passend zullen worden beschouwd. Weigeren mag wel bij een ‘deugdelijke reden’, bijvoorbeeld als het voorstel in strijd is met de cao of de veiligheidsvoorschriften.

Bij een conflict.

Als tijdens re-integratie een conflict ontstaat met de werknemer, gaat dat vaak over passende arbeid. Bijvoorbeeld omdat de werkgever denkt dat de medewerker meer kan werken. Ontstaat er onenigheid, vraag dan een deskundigenoordeel aan bij UWV om escalatie te voorkomen.

 

Een zieke medewerker is verplicht om zich, net als de werkgever, in te zetten voor het re-integratietraject. Als jij bijvoorbeeld passend werk biedt, moet hij of zij dat altijd accepteren. Voor passend werk buiten de organisatie moet de medewerker actief naar kansen zoeken, met steun van jou en het re-integratiebureau dat het spoor 2 traject uitvoert.

Loon stopzetten

Werkt de medewerker niet mee tijdens het re-integratietraject, omdat hij bijvoorbeeld geen ander werk binnen de organisatie accepteert of weigert een cursus te volgen, dan zijn er verschillende sancties mogelijk. Dit varieert van een (schriftelijke) waarschuwing tot loonopschorting of loonstopzetting en in het uiterste geval ontslag (op staande voet). De wet bepaalt wanneer en in welke situaties sancties als loonopschorting of loonstopzetting passend zijn.

In principe is het advies van de bedrijfsarts niet bindend en mag je dus kritisch zijn op de adviezen van een deskundige. Je mag dus samen met een medewerker besluiten dat een andere aanpak beter is of dat er een ander einddoel wordt nagestreefd. Als je besluit af te wijken van de adviezen van de bedrijfsarts, moet je dit kunnen beargumenteren. Het UWV zal namelijk willen weten waarom de aanbevelingen van de bedrijfsarts niet zijn opgevolgd.

Vraag deskundigenoordeel aan

Als je het idee hebt dat je medewerker wel of meer had kunnen werken, of wil jij het advies van de bedrijfsarts opvolgen maar de medewerker niet, of andersom, dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Overigens mag de medewerker – op kosten van jou – een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts als hij of zij twijfelt aan het medische oordeel van de eerste bedrijfsarts of meer informatie wil van een andere arts.

Kunnen we je helpen?

Wil je persoonlijk met ons van gedachten wisselen over hoe we jouw medewerker kunnen ondersteunen in een spoor 2 re-integratietraject? Bel of mail gerust:

» 035 – 6215932
» Stuur ons een e-mail

De juiste stappen zetten

Bij een spoor 2 re-integratietraject komt er veel op werkgevers af aan regels en wetgeving. Dan is het fijn als je ondersteuning hebt, zodat jij de juiste stappen kunt zetten. Lees in onze pdf-brochure meer over wat er allemaal van je verwacht wordt en hoe wij jou hierbij helpen. De pdf bevat ook handige tips en infographics!

Direct downloaden, we vragen niet om je e-mailadres!

Spoor 2 Folder

Waarom ChangeCreators?

Onze loopbaanadviseurs staan met beide benen op de grond en hebben veel kennis van de arbeidsmarkt.

Wij inspireren medewerkers te ontdekken wie ze zijn, waar ze voor staan en wat ze nodig hebben om lekker in hun werk te staan. In onze re-integratietrajecten helpen we om de voorwaarden te creëren die nodig zijn om goed te functioneren en een nieuwe, passende werkplek te vinden.

Waar kunnen we mee helpen?

Heb je interesse in een spoor 2 re-integratietraject bij ChangeCreators?
Bel gerust tijdens kantooruren naar 035 – 6215932. Of stuur ons een e-mail.