Waarom ChangeCreators? Ervaren re-integratieadviseurs • Ambitieus • Landelijk • Diverse specialiteiten Meer info »

Autisme en subsidiemogelijkheden

Indien een medewerker met autisme een uitkering vanuit het UWV ontvangt (WIA, WAO, WW of Wajong), zijn er in veel gevallen subsidiemogelijkheden voor werkgevers. Hieronder kunt u meer informatie vinden over de verschillende subsidies en de voorwaarden. Een jobcoach kan u eventueel altijd verder voorlichten of ondersteunen bij het aanvragen van de subsidies.

Verder zijn er, wanneer een medewerker onder de WWB valt, vaak ook subsidiemogelijkheden (loonkostensubsidie) vanuit de gemeente. De mogelijkheden en de hoogte hiervan zijn echter per gemeente verschillend.  

Ziektewetuitkering (no riskpolis) werkgever

In het geval een werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt, loopt de werkgever een zeker financieel risico. In het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid moet de werkgever namelijk loon doorbetalen of een hogere WAO- of WIA-premie betalen. De no risk polis heeft tot doel om deze risico’s voor de werkgever te beperken. Meer informatie

Werkgeversubsidie voor voorzieningen arbeidsgehandicapten

Wanneer een werkgever kosten maakt voor voorzieningen ten behoeve van een arbeidsgehandicapte werknemer, dan kan deze hiervoor een subsidie krijgen. Het gaat om noodzakelijke aanpassingen, hulpmiddelen op de werkplek of kosten die voortvloeien uit de aanpassing en inrichting van het bedrijf van de werkgever. Het moet gaan om niet-meeneembare voorzieningen. Meer informatie

Loondispensatie arbeidsgehandicapten

Een werkgever die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst heeft, kan recht hebben op een loondispensatie. Dit houdt in dat de werkgever minder dan het minimumloon mag betalen. De werkgever kan van deze regeling gebruik maken wanneer een arbeidsgehandicapte werknemer door zijn ziekte of handicap aantoonbaar minder presteert. Het gaat hierbij om een werknemer met een Wajong-uitkering en om personen die jonger zijn dan 18 jaar en beperkingen hebben. Meer informatie

Premiekorting arbeidsgehandicapten

Werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen of in dienst houden, kunnen gebruik maken van de premiekorting op de arbeidsongeschiktheidspremies en werkloosheidspremies. Meer informatie

Premiekorting oudere werknemers

Wanneer een werkgever een werknemer van 50 jaar of ouder in dienst neemt, die aan de juiste voorwaarden qua uitkering voldoet, dan heeft deze bij een dienstverband van minimaal 36 uur per week recht op een premiekorting van 6500 euro per jaar (maximaal 3 jaar en uiterlijk totdat de werknemer 65 jaar wordt). Bij een dienstverband van minder dan 36 uur per week, wordt de korting evenredig minder. Meer informatie

Proefplaatsing arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen

Wanneer een werkgever een arbeidsgehandicapte of langdurig werkloze in dienst wil nemen, maar er bestaan twijfels over het feit of hij of zij de werkzaamheden wel aankan, dan kan de werkgever gebruik maken van een proefplaatsing. Meer informatie

Jobcoaching

Indien een medewerker, die recht heeft op persoonlijke ondersteuning vanuit het UWV, aangenomen wordt bij een werkgever, kan jobcoaching aangevraagd worden om de betaalde functie ook op de langere termijn te kunnen behouden. Een jobcoach bemiddelt tussen alle partijen en begeleidt en stuurt bij waar nodig. Meer informatie.

 

Hoe kunnen we u verder helpen?

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Heeft u een offerte nodig? Bel of mail ons!
 
035 – 6215932
Stuur ons een e-mail